ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้รวมแยกตามประเภท (หน่วย:%)

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย:ล้านบาท)

กำไรสุทธิ (หน่วย:ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงิน​

งบการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน