ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น​

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ลำดับที่ ชื่อบุคคล / นิติบุคคล จำนวนหุ้น(หุ้น) %หุ้น
1
นาย พสุ ลิปตพัลลภ
226,046,445
35.24%
2
น.ส. พราวพุธ ลิปตพัลลภ
226,046,444
35.24%
3
บริษัท รามคำแหง 191 จำกัด
62,000,000
9.67%
4
นาย ธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์
13,641,100
2.13%
5
น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์
9,000,000
1.40%
6
น.ส. นันท์นลิน ไพบูลย์ปรีดี
8,402,500
1.31%
7
นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล
7,744,600
1.21%
8
น.ส. อรชร เจริญพงศ์อนันต์
5,062,400
0.79%
9
นาง นภารัตน์ สิหนาทกถากุล
4,525,800
0.71%

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

PROUD-W2

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

VDO AGM