ข้อมูลบริษัท

ประวิติความเป็นมาและการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท

1. นายอนุวัฒน์
2. นายวีรพงศ์
3. นายอนุชา
4. นายภูมิพัฒน์
5. นางสาวอัญชลี
6. นายพสุ
7. นางสาวพราวพุธ
8. นายไพสิฐ

เมธีวิบูลวุฒิ
ไชยเพิ่ม
สิหนาทกถากุล
สินาเจริญ
บุญทรงษีกุล
ลิปตพัลลภ
ลิปตพัลลภ
แก่นจันทน์

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายอนุวัฒน์
2. นายภูมิพัฒน์
3. นางสาวอัญชลี

เมธีวิบูลวุฒิ
สินาเจริญ
บุญทรงษีกุล

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการบริษัท  (กรรมการอิสระ)
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. นายอนุวัฒน์
2. นายอนุชา
3. นายภูมิพัฒน์

เมธีวิบูลวุฒิ
สิหนาทกถากุล
สินาเจริญ

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการบริหาร

1. นายวีรพงศ์
2. นายพสุ
3. นางสาวพราวพุธ
4. นายไพสิฐ

ไชยเพิ่ม
ลิปตพัลลภ
ลิปตพัลลภ
แก่นจันทน์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท