• ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
  • งบการเงิน
  • คณะกรรมการบริษัท
  • คณะกรรมการตรวจสอบ
  • คณะกรรมการสรรหาฯ

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้รวมแยกตามประเภท (หน่วย:%)

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย:ล้านบาท)

กำไรสุทธิ (หน่วย:ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงิน​

งบการเงิน

ข้อมูลบริษัท​

คณะกรรมการบริษัท

นายอนุวัฒน์

เมธีวิบูลวุฒิ

ประธานคณะกรรมการบริษัท,
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวีรพงศ์

ไชยเพิ่ม

รองประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธาน กรรมการบริหาร

นายพสุ

ลิปตพัลลภ

กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวพราวพุธ

ลิปตพัลลภ

กรรมการบริษัท

นายอนุชา

สิหนาทกถากุล

กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายภูมิพัฒน์

สินาเจริญ

กรรมการบริษัท

นางสาวอัญชลี

บุญทรงษีกุล

กรรมการบริษัทและ
กรรมการตรวจสอบ

นายแดน

ศรมณี

กรรมการบริษัทและ
กรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลบริษัท​

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายอนุวัฒน์

เมธีวิบูลวุฒิ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

นางสาวอัญชลี

บุญทรงษีกุล

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

นายแดน

ศรมณี

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

ข้อมูลบริษัท​

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายอนุวัฒน์

เมธีวิบูลวุฒิ

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายอนุชา

สิหนาทกถากุล

กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายพสุ

ลิปตพัลลภ

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน