ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้รวมแยกตามประเภท (หน่วย:%)

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย:ล้านบาท)

กำไรสุทธิ (หน่วย:ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงิน​

งบการเงิน

ข้อมูลบริษัท​

คณะกรรมการบริษัท

นายอนุวัฒน์

เมธีวิบูลวุฒิ

ประธานคณะกรรมการบริษัท,
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวีรพงศ์

ไชยเพิ่ม

รองประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธาน กรรมการบริหาร

นายพสุ

ลิปตพัลลภ

กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
Proudputh@2020 (7)-2M

นางสาวพราวพุธ

ลิปตพัลลภ

กรรมการบริษัท

นายอนุชา

สิหนาทกถากุล

กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายภูมิพัฒน์

สินาเจริญ

กรรมการบริษัท

นางสาวอัญชลี

บุญทรงษีกุล

กรรมการบริษัทและ
กรรมการตรวจสอบ
1644466737689

นายแดน

ศรมณี

กรรมการบริษัทและ
กรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลบริษัท​

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายอนุวัฒน์

เมธีวิบูลวุฒิ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

นางสาวอัญชลี

บุญทรงษีกุล

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
1644466737689

นายแดน

ศรมณี

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

ข้อมูลบริษัท​

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายอนุวัฒน์

เมธีวิบูลวุฒิ

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายอนุชา

สิหนาทกถากุล

กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายพสุ

ลิปตพัลลภ

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน